Zgodnie z wymaganiami § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67) w dniu  09.09.2021   w godzinach: 9.00 – 9.30 (- budynek w Grębocicach, ul Kościelna 18A, godz.: 9.30 ; -budynek w Rzeczycy Nr  68   godz.: 9.00;)  przeprowadzone zostały praktyczne ćwiczenia, w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. Komunikat o ewakuacji przedszkola został przekazany przez radiolę dzięki czemu był słyszalny we wszystkich salach przedszkolnych jednocześnie. Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych, czujność nauczycielek zapewniła  dzieciom bezpieczeństwo na wysokim poziomie. Ewakuacja  przebiegła sprawnie i prawidłowo. Wszyscy postępowali zgodnie z wyznaczonym zakresem działań. Utrzymywano z osobami ewakuowanymi kontakt zapewniający zachowanie spokoju w grupie. Podopieczni pod nadzorem opiekunów opuścili pomieszczenia
i udali się na miejsce zbiórki dla ewakuowanych.

Ćwiczenia nadzorowała i przeprowadziła  Dyrektor Przedszkola Elżbieta Kaleta